FANDOM


UYDURUKÇA Hakikî Türkçe
Açı Zaaviye
Anımsamak

Hatırlamak

Anlatım İfaade
Bağımsız Müstakil
Bağımlı(lık) Taabi(iyet)
Bay / Bayan Bey / Hanım
Birey Ferd
Bilim / Bilimsel İlim / İlmî
Betim / Betimsel Tasvir / Tasvirî
Çelişki Tezad
Çeviri  Tercüme 
Deney / Deneyim Tecrîb / Tecrübe
Devrim İnkılab 
Doğa / Doğal Tabiyat / Tabii
Duyuru İilan
Eğitim Terbiye
Etki(lemek) Teesir (etmek)
Etkilenmek Müteesir olmak
Etkili Müessir
Etken (Faktör) Aamil
UYDURUKÇA Hakikî Türkçe
Genel Umumî
Genellikle Umumiyetle
Görev (yapmak) Vaziife (görmek)
İlgi(lenmek) Alaka(dar olmak)
İlişki Münaasebet
Kanıt(lamak) Delil/İsbat(lamak)
Kapsam Şumül
Kapsamak Şamil olmak
Kural Kaaide
Kurul Heyet
Kuşak Nesil
Kuaför Berber
Mutlu Bahtiyar / Mesud
Mutsuz Bedbaht
Neden Sebeb
Olay Vaka / Haadise
Olası Muhtemel
Olasılık İhtimal
Okul Mekteb
Ödül Mükâfat
UYDURUKÇA Hakikî Türkçe
Ödün Taaviz
Öneri Teklif / Tavsiye
Örgüt (Organi..) Teşkilaat
Özgür(lük) Hür(riyet)
Özel/Özellikle Hususî/Bilhassa
Sorun/Problem Mesele
Sanık Maznun
Sınav İmtihan
Sonuç Netice
Somut/Soyut Müşahhas/Mücerred
Sorumlu(luk) Mesul(iyet)
Sorumsuz Mesuliyetsiz
Sözcük Kelime
Tanık Şaahid
Tepki Aksülamel/Aksitesir
Toplum/Toplumsal Cemiyet/İçtimaî
Ulus/Ulusal Millet/Millî
Yanıt Cevab
Yargı/Yargıç Hüküm/Haakim
Yaşam HayatUydurukça Hakiki Türkçe Uydurukça Hakiki Türkçe Uydurukça  Hakiki Türkçe
Açı Zaviye Anımsamak Hatırlamak Etken (faktör)

AmiL SAİK